Зоология на безграбначните животни


Това са всички лекции по зоология на безгръбначните животни предадени в ШУ...
 

Зоология


Лекции по зоология за Тракийския университет...
 

Зоология на безгръбначните животни


Клас zoomastigophorea – характерно е отсъствието на хроматофори и стигми. Те са хетеротрофни организми с 1 или мн. на брой флагелуми. Повечето зоофлагелати са паразитни видове. Разредите към този клас са: choanoflagellida...
 

Поведение при животните


Поведение е способност на организма да изменя действията си под влияние на външни или вътрешни фактори. Притежава огромно приспособително значение като позволява на организма да избягва негативните фактори на външната среда...
 

Тип Mollusca (мекотели)


високо организирана група първично устни, целомни безгръбначни животни. типа включва около130 000 вида мекотели - хитони, охлюви, лопатоноги, миди, главоноги. повечето от тях са морски представители, някои са навлезли в бракични и сладки води...
 

Зоология на безгръбначните


Характерен признак, обединяващ видовете от този тип, е наличието в определени стадии от жизнения им цикъл на апикален комплекс, разположен в предния край на клетката...
 

Зоология на безгръбначните животни


Лекция 1-ва от материала по зоология на безгръбначните животни. В помощ на студентите от Биологическия факултет на Софийския университет...
 

Физикохимични аналитични методи


Успехът на анализа зависи от избора на пълнежа за колоната. Изследваната проба се инжектира в газовия поток, който се подава в колоната с постоянна скорост. Попадналите с газа-носител компоненти на пробата, се движат в колоната с различна скорост...
 

Тип Аnnelida (прешленести червеи)


Лекция по зоология за специалности биология и химия,биология и география и биомениджмънт и устойчиво развитие...
 

Предмет и задачи на Зоологията


Зоологията е наука, която изучава многообразието на животинското царство, устройството и жизнените функции, разпространението, поведението, биологията като цяло, взаимоотношенията на животните...

Избрани критерии за търсене

Биология
Зоология
Ограничаване на резултатите